Granskningar äter upp våra resurser

Angelica Andersson, Ibn Rushd Studieförbund. Foto: Gunta Podina.

Hur har attityden mot er som studieförbund ändrats sedan ni startade upp er verksamhet?

De politiska omständigheterna under första tiden med Tidöavtalet har skakat om Ibn Rushd. Det hårdnande politiska landskapet försvårar organisering för oss och våra målgrupper på flera sätt. Upplevelser av rasism och islamofobi präglar vardagen för många av våra deltagare och den ökade misstänksamheten mot muslimer påverkar Ibn Rushds utrymme på kommunal nivå och försvårar såväl etablering som kontinuitet och expansion.

De politiska besluten kommer att få långtgående konsekvenser för oss. Inte minst i form av finansiering. Granskningar äter upp våra resurser och tid som skulle lagts på styrning, ledning och verksamhetsutveckling läggs istället på administration och granskningar.

Varför är MR-dagarna ett viktigt forum för er att stötta som huvudarrangör?

För Ibn Rushd är frågan om mänskliga rättigheter central i verksamheten och arbetet med MR-dagarna är såklart en del i det. Det är så roligt, viktigt och hoppfullt att få arbeta tillsammans med andra organisationer som har starka prioriteringar på rättighetsarbete. I dessa svåra tider får vi inte tappa det fokuset. I den processen lär vi oss också om varandra, vi får större nätverk, mer insikter om allt vi har gemensamt och kan hitta nya sätt samverka framåt.

Det statliga stödet till studieförbunden minskar kraftigt kommande år, vilka konsekvenser medför detta?

Civilsamhället i stort och folkbildningen i detta fall är centralt för många samhällsbärande funktioner. Att detta nedmonteras och att utrymmet för civilsamhället minskar kommer få oerhörda konsekvenser för många, och allra mest för de som redan är resurssvaga eller lever i en utsatt situation.

Vidare är nedmonteringen av den fria och frivilliga bildningen ett hot mot demokratin. Vi ser redan att neddragningarna resulterar i minskat utbud hos studieförbunden, minskad geografisk spridning och minskad närhet till målgrupperna. För oss innebär det att vi måste kämpa extra mycket för att kunna tillhandahålla bildning till de i vår målgrupp som står längst ifrån den.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.