Vanliga frågor och tillgänglighet

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt som har vuxit till en central institution för alla som arbetar med och intresserar sig för mänskliga rättigheter.

MR-dagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att vara en arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande kring mänskliga rättigheter. Målsättningen är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Någon motsvarighet till Mänskliga Rättighetsdagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Norden

Den huvudsakliga aktiviteten är en tredagars konferens som arrangeras årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Konferensen består av runt 130 programpunkter (seminarier, workshops, föreläsningar, panelsamtal, kulturinslag etc.), ett utställartorg samt nätverksmöjligheter.
Mänskliga Rättighetsdagarna ägde rum för första gången år 2000, då i Stockholm. Från och med år 2004 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna årligen och sedan 2006 i olika städer i Sverige.

Initiativet att arrangera Mänskliga Rättighetsdagarna togs mot bakgrund av ett beslut under FN:s Wienkonferens 1993 som slog fast staternas ansvar för människors kunskap om sina mänskliga rättigheter. I och med att det första grundläggande högskoleprogrammet om mänskliga rättigheter skapades i Sverige i slutet av 1990-talet blev behovet av ett gemensamt erfarenhets- och kunskapsutbyte uppenbart. Detta såväl mellan aktiva inom folkrörelser inriktade på människorättsfrågor som mellan akademiker som undervisade eller forskade om mänskliga rättigheter och angränsande områden. Behovet av kunskapsutbyte och möten mellan folkrörelseaktiva, akademiker och andra aktörer var också tydligt. Även myndigheter som stod i begrepp att utveckla en verksamhet för att säkra mänskliga rättigheter behövde få ta del av såväl de ideella organisationernas erfarenheter som akademikernas kunskap.

Mänskliga Rättighetsdagarna skapades som det forum för mänskliga rättigheter där detta kunskapsutbyte kunde komma till stånd samtidigt som målsättningen var att Mänskliga Rättighetsdagarna skulle bidra till att frågor om mänskliga rättigheter kom högre upp på den politiska dagordningen.

Initiativet till Mänskliga Rättighetsdagarna togs av Ordfront, DemokratiAkademin (ett nätverk inom folkbildningen), Fonden för mänskliga rättigheter, Teologiska Högskolan i Stockholm (THS) och Utrikespolitiska Institutet. Genom åren har skaran av arrangörsorganisationer vuxit.
Mänskliga Rättighetsdagarna riktar sig till alla som är intresserade av och vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Forumet besöks årligen av politiker och tjänstepersoner på lokal, regional och nationell nivå, representanter från civilsamhällesorganisationer, folkhögskole- och gymnasieelever samt studenter, lärare och forskare vid universitet och högskolor, näringsliv och en intresserad allmänhet.
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt. Finansieringen består av egengenererade biljettintäkter, program- och utställarintäkter och andra samverkansavgifter. Projektet får även finansiellt stöd från lokala partners samt statligt stöd för att lyfta nationella och globala MR-frågor. Alla huvudarrangörer bidrar också med en kontrakterad årlig summa.

Samtidigt som Mänskliga Rättighetsdagarna är beroende av intäkter från myndigheter och organisationer som vill arrangera seminarier eller ställa ut på utställartorget försöker vi göra det möjligt för organisationer som inte har finansiella medel att delta. Lösningar för detta varierar från år till år, bland annat har vi  kostnadsfria bokbord samt möjlighet att ansöka om att arrangera program kostnadsfritt. Varje år upplåter vi även ett antal fribiljetter till organisationer och grupper som anses särskilt viktiga för temat.
Vi som står bakom Mänskliga Rättighetsdagarna är Föreningen Ordfront (ekonomisk och juridisk huvudman), Afrikagrupperna, Amnesty Sverige, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan samt Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Under fliken program finner du information kring programmet, tider, lokaler och programtidningen. Här hittar även du som är intresserad av att arrangera program information om hur du går tillväga. Under fliken utställare, har vi samlat information om hur du kan ansöka om att ställa ut. Under samma flik kan du också se vilka som kommer att ställa ut på årets MR-dagar. 

Om du vill boka biljett, se biljettpriser, tillgänglighet och mycket mer, så hittar du det under fliken boka biljett. För dig som är intresserad av årets tema så hittar du det under fliken tema.
Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras årligen i olika städer i Sverige. 2022 arrangeras konferensen i Örebro och 2023 i Helsingborg.

Det är många städer som har en önskan om att stå värd för Mänskliga Rättighetsdagarna. För de städer som är intresserade av att stå värd för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023 och framåt ska en formell ansökan lämnas in.

Det bästa sättet för att få Mänskliga Rättighetsdagarna till din stad är att försöka påverka beslutsfattarna i din kommun eller lyfta intresset för lokala organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Som privatperson kan det bästa sättet vara att skicka ett brev till dina lokala politiker, göra en namninsamling eller ett medborgarinitiativ om det finns i din kommun så hoppas vi att vi ses i din stad!

För ytterligare information om möjligheten att Mänskliga Rättighetsdagarna ska arrangeras i din stad kontakta kansliet på info@mrdagarna.se
Mänskliga Rättighetsdagarnas övergripande målsättning är att bidra till att respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar samhället. I vårt arbete med konferensen utgår vi från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Vi anser att idén om mänskliga rättigheter är ett av mänsklighetens största framsteg. Respekten för mänskliga rättigheter är en grundval för fred, frihet, rättvisa, demokrati och hållbar utveckling. Men att verka för allas lika värde och rättigheter är inte enkelt och har aldrig varit det. Mänskliga Rättighetsdagarna är en mötesplats för forskare, studenter, tjänstemän, politiker, aktivister och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. I seminarierna är paneldeltagarna inte alltid överens och behöver inte heller vara det. Vår uppfattning är att det är viktigt att fortsätta mötas, diskutera och samla kunskap om mänskliga rättigheter även om vissa ämnen och frågeställningar kan vara svåra.
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Tillgänglighet

Mänskliga Rättighetsdagarna strävar efter att vara en tillgänglig konferens och arbetar kontinuerligt för att nå detta mål. Här har vi försökt att svara på de vanligaste frågorna. Har du andra frågor eller funderingar? Kontakta oss på info@mrdagarna.se.

Vi strävar efter att det ska finnas hörslinga i samtliga seminarielokaler och vid scener. Om hörslingan inte fungerar kontakta volontärer på plats.
En stor del av seminarierna på MR-dagarna teckenspråks- och/eller skrivtolkas. Dessa kommer att finnas utmärkta i schemalistan i programtidningen och på vår webb. Kontakta oss om det finns andra seminarier som du vill ta del av som inte tolkas för närvarande så försöker vi lösa detta. Programmet tolkas genomgående till svenskt teckenspråk.
Vi har för närvarande inga seminarier som dövblindtolkas. Kontakta oss om du önskar dövblindtolkning till något seminarium. Vi försöker att tillgodose deltagarnas behov i så stor utsträckning som möjligt.
Alla lokaler är anpassade för rullstolsburna.
Programmet i punktskrift kan hämtas i informationsdisken. Vill du ta del av programmet i punktskrift tidigare eller är i behov av något annat material så kan du kontakta oss. Programmet finns även tillgängligt på vår hemsida.
Behöver du ledsagare kan du vända dig till tillgängliga volontärer i informationsdisken. Kontakta oss gärna om du redan nu vet att du vill ha ledsagare.
Ja.
Maten som serveras på MR-dagarna är genomgående vegetarisk. Hör gärna av dig till oss om du har mycket specifika kostbehov så kan vi undersöka om det går att göra en specialbeställning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.