Ny rapport synliggör diskrimineringens omfattning

Bild på Lars Arrhenius. Fotograf: Tomas Gunnarsson

I våras presenterade Diskrimineringsombudsmannen en övergripande rapport om förekomsten av diskriminering i Sverige. Någon sådan har aldrig gjorts tidigare och planen är att en ny rapport ska lämnas varje år. Rapporten ska synliggöra diskrimineringens omfattning och peka på behov av åtgärder för att motverka den. MR-dagarna har intervjuat DO Lars Arrhenius som berättar mer.

Lars Arrhenius, rapporten tar ett ganska stort grepp på begreppet diskriminering, även upplevelser som inte är reglerade i lag omfattas – varför var det viktigt?

– Även om diskrimineringslagen endast förbjuder diskriminering inom vissa utpekade samhällsområden har DO i uppdrag att motverka diskriminering inom alla områden av samhället. Min uppfattning är att diskriminering inom samhällsområden som inte omfattas av diskrimineringslagens skydd också i hög grad kan påverka människors möjligheter och rättigheter på ett negativt sätt. Det är viktigt att belysa det och att också kunna peka på eventuella behov av att utveckla diskrimineringslagens skydd.

Behöver diskrimineringslagen ändras så att den omfattar fler grupper, områden, gärningar? Ni nämner exempelvis sexuella trakasserier.

– Jag tycker att diskriminering bör vara förbjuden inom fler samhällsområden än vad som idag är fallet. Särskilt angeläget tycker jag att det är att utöka förbudet mot diskriminering inom offentlig verksamhet såsom statliga, regionala och kommunala myndigheter. I dag finns vissa förbud mot diskriminering inom offentlig verksamhet men förbuden är olika omfattande inom olika områden. Exempelvis finns inget heltäckande förbud mot diskriminering för polisen och andra rättsvårdande myndigheter.

Rapporten visar också att många, särskilt unga kvinnor, på sina arbetsplatser utsätts för sexuella trakasserier av kunder eller andra utomstående. Jag tycker att diskrimineringslagen borde ställa krav på att arbetsgivare ska förebygga och motverka sådana sexuella trakasserier, vilket i dag inte är fallet.

När rapporten var klar, var det något resultat som förvånade er?

– Vi visste redan tidigare att diskrimineringen är omfattande och att den begränsar människors möjligheter i livet. På det sättet är resultaten kanske inte så förvånande, men många av resultaten är anmärkningsvärda.

Ett exempel är att så många personer i enkätundersökningar uppger att de utsatts för diskriminering. Utifrån resultat från flera olika enkätundersökningar bedömer vi att minst 500 000 personer upplever sig diskriminerade varje år. Det understryker att diskriminering är ett utbrett samhällsproblem. Något förvånande är det att i enkätundersökningar uppger unga personer i högre grad än äldre uppger att de är utsatta för diskriminering som har samband med ålder. Det är ett resultat som skiljer sig från den allmänna diskussionen om åldersdiskriminering.

I rapporten beskriver vi också den diskriminering som många muslimer utsätts för, inte minst i arbetslivet och i samband med rekryteringar. Det är också viktigt att sätta ljuset på att många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte får det stöd i skolan som de har rätt till, och att det medför att eleverna har sämre förutsättningar för att nå skolans kunskapsmål än elever utan denna funktionsnedsättning.

DOs seminarier under MR-dagarna:

Diskriminering på jobbet: Vem rekryteras? Vem väljs bort?
Tid: Torsdag 23 november, 13:30-14:30

Skolan – en plats för alla?
Tid: Fredag 24 november, 10:30-11:30

Användningen av AI och risker för diskriminering (fri entré!)
Tid: Fredag 24 november, 12:30-13:00

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.