Huvudarrangörerna om utbildning och arbete

Övre raden från vänster till höger: Louise Lindfors, Afrikagrupperna, Katarina Ottosson, Svenska kyrkan, Anna Wigenmark, Föreningen Ordfront, Peter Johansson, Göteborgs universitet.
Nedre raden från vänster till höger: Lamia Elamri, Ibn Rushd studieförbund, Martin Rydehn, Amnesty Sverige, Ulrika Strand, Fonden för mänskliga rättigheter, Boukje Fokkema, Sensus studieförbnd

Att få en utbildning och att kunna försörja sig genom arbete är grundläggande rättigheter och något som berör de flesta av oss varje dag. Det är samhällsfrågor som ständigt ges en ny inriktning, en ny utmaning, nya rubriker: »AI tar över jobben«, »Reglerna kring arbetskraftsinvandring skärps«, »Så utnyttjas textilarbetare av modebranschen«. Arbete och utbildning är nyheter men också rättigheter och vardag. Vi har frågat våra huvudarrangörer hur de belyser temat och varför årets tema är viktigt.

Enligt Föreningen Ordfront är respekten för rättigheterna sammankopplad med annan samhällsutveckling och de vill belysa temat genom att visa hur krig, konflikt och oro påverkar möjligheten att utöva rättigheterna.

– Temat är viktigt eftersom utbildning och arbete är rättigheter som påverkar människor dagligen. Utbildning kan vara vägen ut ur fattigdom, arbete kan vara allt från en möjlighet att sätta mat på bordet till självförverkligande och karriär. Det är rättigheter som lyfter viktiga frågor om arbetsvillkor och livsmiljö, men även om demokratisk och ekonomisk utveckling och vem som i realiteten får ta del av den, säger Anna Wigenmark, generalsekreterare för Ordfront.

– I Sverige idag krävs det utbildning och arbete för att vi ska kunna försörja oss. Men dessa rättigheter är långt ifrån tillgängliga för alla och därför är det viktigt att vi ökar vår kunskap så att vi kan skapa ett mer inkluderande och rättvist samhälle, säger Boukje Fokkema, verksamhetsutvecklare för Sensus i Helsignborg.

Under MR-dagarna sätter Sensus fokus på folkbildningens betydelse och vad det innebär att stå långt ifrån utbildning och arbete.

– Genom detta lyfter vi strukturell diskriminering, utanförskap och andra utmaningar men också olika verktyg för att skapa ett samhälle där fler har rätt till utbildning och arbete, fortsätter Boukje.

– Det som är särskilt intressant med årets tema är att kunna belysa rätten till arbete och rätten till utbildning tillsammans. Möjligheten att få ett arbete är oftast avhängigt utbildning, samtidigt bidrar ett arbete vanligen till lärande. Att diskutera de båda samtidigt ger en djupare förståelse av hur mänskliga rättigheter är sammanlänkade och beroende av varandra, berättar Peter Johansson, universitetslektor på Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet kommer att bland annat belysa temat ur ett urfolksperspektiv och prata om skolans ansvar för att informera om samer, motverka fördomar och diskriminering samt renskötselns roll för att bevara, utveckla och överföra kunskap och kulturella föreställningar i Sapmi.

Studieförbundet och folkbildarna Ibn Rushd menar att årets tema är en av vår samtids största utmaningar. Ibn Rushd beskriver sig som en katalysator för utveckling och livslångt lärande – att de genom att utforska ämnen och lära tillsammans med andra bidrar till nyfikenhet, insikter och inspiration. Under MR-dagarna väljer studieförbundet att lyfta hur strukturell rasism och okunskap begränsar och kränker rätten till utbildning och arbete.

– Strukturell rasism påverkar inte bara de individer som utesluts, särbehandlas eller diskrimineras. Den påverkar alla delar av vårt samhälle, från barnet som inte får tillgång till likvärdig skolgång, till barnet som ser hur dess föräldrar kämpar för att försörja familjen. Från ökad segregation till minskad tilltro till det demokratiska systemet, säger Lamia Elamri, verksamhetschef.

Ett av Svenska kyrkans uppdrag är att peka på strukturer och villkor som leder till ojämlikhet, fattigdom, ohälsa, marginalisering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

– Vi möter dagligen människor som befinner sig mitt i livet och ser betydelsen av en meningsfull sysselsättning och utbildning som förutsättningar för ett tryggt och värdigt liv. Temat är viktigt eftersom det handlar om att ta tillvara kompetenser och förmågor men också att stärka egenmakt och skapa framtidstro och hopp, berättar Katarina Ottosson från Svenska kyrkan.

– Oavsett ålder, kön, socioekonomisk eller etnisk bakgrund, är utbildning och arbete grundläggande förutsättningar för att kunna leva ett gott liv. Om dessa rättigheter inte finns på plats uppstår ett demokratiproblem som får konsekvenser i form av segregation, utanförskap och ojämlika samhällen, säger Martin Rydehn, projektledare vid svenska Amnesty.

Amnesty delar synen på att utbildning och arbete är grundläggande rättigheter som påverkar stora delar av våra liv och är en förutsättning för att människor och grupper ska bli del av ett samhälle.

MR-fonden, som var en av initiativtagarna till MR-dagarna för 24 år sedan, har som mission att genom utbildning, internationellt samarbete, påverkan och granskningsarbete stärka rättighetsperspektivet hos statliga och icke-statliga aktörer i Sverige och internationellt.

– Rätten till arbete och utbildning är en viktig del för att människor ska kunna uppnå sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Alla ska ha samma möjligheter när det kommer till arbete och utbildning för att skapa ett mer jämlikt samhälle, säger MR-fondens generalsekreterare Ulrika Strand.

Solidaritetsorganisationen Afrikagrupperna, arbetar för en rättvis värld med utvecklingssamarbete i södra Afrika och fokus på mänskliga rättigheter, demokrati, klimaträttvisa och feminism.

– Utbildning är en av grundbultarna i en demokrati och rätten till arbete är själva kärnan i ekonomiska och sociala rättigheter. Vi kommer att bjuda in en gäst från södra Afrika som arbetar med rätten till utbildning och lyfta hur dessa rättigheter hänger ihop med helheten under global klimatkris och ekonomisk instabilitet, informerar Louise Lindfors som är generalsekreterare för Afrikagrupperna.

Läs hela texten i MR-dagarnas programtidning

MR-dagarnas arrangörsgrupp.
Arrangörsgruppen ansvarar för innehåll och strategiska frågor för Mänskliga Rättighetsdagarna. Läs mer om dem här

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.